Statutul Asociatiei

Statutul Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (A.C.S.R.)


Art. 1. A.C.S.R este o instituţie juridică culturală nelucrativă, apolitică şi laică.

Art 2. Poate deveni Membru al Asociaţiei orice canadian sau rezident canadian de origine
română care a a scris şi scrie în limba română sau în limbile ţării de adopţie - franceză
sau engleză, dacă îndeplineşte următoarele condiţii :
a.        A publicat  cel puţin trei cărţi  de eseuri, poezie, proză, teatru, critică, teorie
literară sau istorie a literaturii.
b.        A tradus cel puţin trei cărţi de interes general din literatura română sau universală.
În anumite situaţii speciale (scriitori de valoare recunoscută, scriitori premiaţi la anumite
concursuri literare, de mare folos Asociaţiei  etc), cu aprobarea majorităţii membrilor
A.C.S.R., se pot face excepţii la cerinţele de mai sus.

Art. 3. Cererea de primire în Asociaţie trebuie să fie însoţită de recomandările a doi
scriitori, membri ai A.C.S.R cu o vechime de cel puţin trei ani. Se acceptă şi recomandări de
la membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai Ligii Scriitorilor Români cu o vechime de cel
puţin 5 ani in respectivele organizaţii.  De asemenea, la cererea de primire în Asociaţie se va anexa
un C.V. cu accent pe activitatea literară.
Acceptarea dosarului şi primirea ca membru al ACSR nu are loc automat în baza celor de mai sus,
ci ca urmare a deliberării  Comitetului executiv, care va analiza  şi aproba primirea.

Art. 4. Cotizaţia anuală este de 40 dolari. Sunt admise şi contribuţii  benevole ale
membrilor.

Art. 5. Asociaţia are un Comitet Executiv  format dintr-un  preşedinte  şi trei
vice-preşedinţi aleşi prin vot secret în adunarea generală, odată la doi  ani. În cazul în care nu
există candidaţi cu şanse de a fi aleşi şi niciunul din membrii prezenţi la adunarea
generală nu solicită votul secret, se va proceda la vot deschis.
O adunare generală se va ţine odată pe an calendaristic.  ACSR va avea şi un secretar -
trezorier desemnat de Comitetul executiv.
Candidaţii la funcţii de conducere trebuie să aibe o vechime minimă în Asociaţie de aprox.
doi ani. În cazuri critice, când nu exista candidaţi cu această vechime, pot fi aleşi în
funcţii de conducere membri cu  o vechime mai mică, dar nu mai puţin de 6 luni. Se va
urmări ca membrii din conducere să aibă o integritate morală şi profesională necontestată
de membrii ACSR, să fie ataşaţi asociaţiei, să nu genereze conflicte cu alţi membri, să
poată comunica cu uşurinţă prin mijloacele moderne de comunicare, să se poată deplasa
uşor la diferite evenimente, să fie extrem de diplomaţi, împăciuitori şi să pună interesele
Asociaţiei înaintea intereselor personale.

Art. 6.  Deciziile importante ale Asociaţiei se vor lua prin vot secret sau declarat.

Art. 7. Comitetul Executiv are împuternicirea de a admite noi membri conform Statutului,
de a da sancţiuni şi de a exclude din Asociaţie membrii care au încălcat în mod repetat Statutul,
conform Art. 13 de mai jos.
Deasemenea au sarcina  de a lua deciziile ce se impun pentru buna funcţionare a Asociaţiei în
perioadele dintre adunările generale sau de lucru.

Art. 8.  Fiecare membru care va publica o carte, va  contribui (benevol) cu 2% din profit la fondurile
Asociaţiei. Şi în acest caz orice donaţie suplimentară este binevenită.

Art. 9. Fondurile Asociaţiei provenite din cotizaţii şi oricare alte surse, vor acoperi în parte sau total  
cheltuielile de funcţionare şi de organizare. Se vor face contribuţii la publicarea  lucrărilor semnate de
membrii asociaţiei, fie în Canada fie în România. Sursele acestor fonduri, vor fi pe lângă donaţii,
subvenţiile  acordate de asociaţii sau fundaţii culturale canadiene şi române.


Art. 10.  A.C.S.R. prevede extinderea sa prin filiale în Toronto, Ottawa şi Vancouver sau
unde vor exista condiţii.  Conducerea  A.C.S.R. cu sprijinul membrilor va depune o muncă
de cercetare şi de publicitate în vederea descoperirii şi recrutării  scriitorilor români  din
restul Canadei.


Art. 11. A.C.S.R. va primi pe lângă membrii activi, membri simpatizanţi şi membrii
colaboratori din Canada, România şi din toată lumea. Membrii simpatizanţi şi colaboratori
vor participa cu materiale la revista Asociaţiei şi vor putea să sprijine benevol anumite
proiecte ale ACSR sau ale membrilor acesteia.
Asociaţia va acorda titlul de Membru de Onoare anumitor personalităţi române sau
de altă naţionalitate care au adus contribuţii importante la promovarea, cunoaşterea şi
recunoaşterea culturii române în lume.
Comitetul executiv va decide asupra acordării acestui titlu, şi va informa membrii Asociaţiei
de eveniment. Deasemenea se vor acorda titluri de Membru Onorific post-mortem al
Asociaţiei, anumitor personalităţi culturale de excepţie, precum şi membrilor ACSR care au
trecut în eternitate.

Art. 12. Solidaritatea profesională, libertatea de opinie, de creaţie, sunt principii de bază
ale activităţii Asociaţiei. Transparenţa activităţilor Asociaţiei este absolut necesară. Datele
personale, viaţa privată şi alte informaţii individuale precum şi eventualele divergenţe din
cadrul Asociaţiei nu vor fi făcute publice decât cu accepţiunea celor implicaţi, altfel
rămânând informaţii confidenţiale.

Art. 13. Membrii Asociaţiei pot fi membri şi ai altor Asociaţii şi Organizaţii scriitoriceşti, în
special dacă acestea nu activează pe acelaşi teritoriu şi nu sunt ostile ACSR sau  
anumitor membri ai ACSR, nu generează conflicte , nu urmăresc slăbirea şi defăimarea  
ACSR etc.  Respectarea statutului ACSR este obligatorie pentru toţi membri.

Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ACSR, nu pot fi membri şi la alte asociaţii literare
care activează pe acelaşi teritoriu.
În nici un caz nu sunt tolerate acţiunile care ar putea duce la defăimarea şi divizarea
ACSR.
Pentru asigurarea respectării celor de mai sus, se prevăd următoarele sancţiuni:
a) la prima abatere, avertisment verbal;
b) la a doua abatere, avertisment scris
c) la a treia abatere, excluderea din ACSR.

Art. 14. Nu sunt permise discriminări de sex, religie, vârsta, limbă şi naţionalitate, primirea
în Asociaţie făcându-se în condiţiile Statutului.

Art. 14 bis. Asociaţia îşi propune să înfiinţeze un cenaclu literar, în care membrii săi vor citi
din lucrările personale şi vor asculta sugestiile sau criticile celorlalţi membri.  El se va numi
Cenaclul « Eminescu ».  La cenaclu vor fi admişi în afară de membrii Asociaţiei şi alte
persoane.  Acestea vor avea pe lângă dreptul de a asista şi dreptul de a citi lucrări
personale de beletristică.

Art. 15. Criticile, dezacordurile şi opiniile negative asupra operei sau activităţii unui coleg
se pot exprima numai în cadru organizat  al Asociaţiei, în Cenacluri literare sau între
colegi, dar  nu trebuie să fie discutate în nici un caz cu persoane din exterior sau
organizaţii mass-media. În cazul nerespectării acestui articol de către  un membru al ACSR, se vor
aplica acelaşi sancţiuni prevăzute la Art. 13.

Art. 16. Asociaţia şi-a propus să constituie un factor activ în dialogul cultural intern şi
international. Nedreptăţile şi persecuţiile aduse oamenilor de cultură români în trecut sau
prezent vor fi făcute cunoscute opiniei publice mondiale.

Art. 17. Asociaţia va acorda un premiu anual (sau la doi ani) pentru o lucrare de debut
unui scriitor român canadian sau din diaspora, în cadrul festivităţilor legate de Târgul
International de Carte de la Montreal. Premiul va fi stabilit prin votul comisiei însărcinate
cu citirea lucrărilor de debut. Comisia va fi stabilită de preşedintele şi vicepreşedinţii ACSR.

Art. 18. Drepturile membrilor Asociaţiei :

a.        Să participe la adunările generale ale Asociaţiei (filialei) ;
b.        să participe la activităţile, programele şi proiectele Asociaţiei ;
c.        să aleagă şi să fie aleşi în comitetul executiv al Asociaţiei ;
d.        să fie sărbătoriţi cu ocazia unor realizări importante, primirii de premii, aniversări
personale etc ;
e.        să facă recomandări pentru primirea de noi membri, cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 2
f.  să fie ajutaţi la nevoie, în situaţii dificile, în funcţie de posibilităţile materiale ale
Asociaţiei ;  
g. membrii Asociaţiei vor beneficia la nevoie, de sprijinul A.C.S.R. ca reprezentant sau
intermediar în negocierea sau stabilirea dreptului de autor (prin Împuternicire sau
Testament).

Art. 19. Obligaţiile membrilor Asociaţiei :

a.        Să participe activ şi să contribuie în funcţie de posibilităţi, la împlinirea menirii şi
obiectivelor Asociaţiei ;
b.        să respecte şi să ducă la împlinire hotărârile luate în condiţii statutare în adunările
generale, de lucru sau de Comitetul Executiv al Asociaţiei ;
c.        să plătească cotizaţia de membru ;
d.        să respecte normele deontologice scriitoriceşti.
e.        să acţioneze pentru păstrarea şi creşterea prestigiului Asociaţiei în Canada şi în
lume ;
f.        membrii A.C.S.R. vor dona câte un exemplar din lucrările ce le-au publicat, bibliotecii
Asociaţiei.


N.B. :

a. În acest Statut, Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, a fost numită prescurtat fie
A.S.C.R., ACSR sau simplu, Asociaţie(a).
b. Deciziile asupra modificării Statutului, luate la Adunarea Generală din 5 sept. 2009 s-au introdus în
Statut.
c. Aşa cum s-a stabilit, aceste modificări ale  Statutului au fost supuse dezbaterii membrilor, care au
putut să vină cu propuneri pentru îmbunătăţiri. Data limita de trimitere a propunerilor, sugestiilor etc a
fost 31 octombrie, 2009 şi s-a extins până astăzi, 28 decembrie, 2009. Incepând cu acestă dată,
orice altă propunere va fi discutată la următoarea Adunare Generală, care va avea loc în toamna
anului 2010.